بطور کلی پزشک توصیه می‌کند پس از هر نوع جراحی پلک ، به مدت دو هفته مرخصی گرفته و در این زمان هیچ قرار ملاقاتی را ترتیب ندهید. به این دلیل که پلک‌ها تا دو هفته پس از جراحی اندکی کبود و متورم خواهند بود. تا پایان دو هفته ورم و کبودی تا حد زیادی فروکش می‌کند