بله 10-7 روز پس از جراحی می توانید به سر کار برگردید