احتمال بازگشت افتادگی پلک وجود ندارد و نتایج دائمی است.