پوست یا چربی حذف شده، برای همیشه از بین می رود. این عمل با تکنیک های جراحی پلاستیک انجام میشود و نتایج دایمی است