بله دختران نیز می توانند لبیاپلاستی انجام دهند و هیچ آسیبی به پرده بکارت آن ها وارد نمی شود.