مهم‌ترین نکات پیوند ریش و سبیل را قبل از انجام آن و بعد از کاشت در این مطلب ارائه کرده‌ایم.  چون اغلب آقایان تنها به نتایج حاصل از کاشت ریش...