لیفت سینه چیست؟ فرم و حالت سینه بر اثر عواملی از قبیل افزایش سن، تغییرات هورمونی، افزایش و یا کاهش وزن، بارداری، شیردهی و نیروی گرانش زمین تغییر می کند....