درباره علت ریزش ریش آقایان چیزی میدانید؟ به نظر شما چه مواردی می‌تواند باعث کم شدن ریش و سبیل در آقایان شود؟ آیا درمانی هم برای این مشکل وجود دارد...