امکان پذیر نبودن کاشت مو شامل حال چه کسانی می‌شود؟ آیا تمام افراد می‌توانند از این خدمات زیبایی استفاده کنند یا محدودیت‌های خاصی برای متقاضیان کاشت مو وجود دارد؟ اصلاً...